Меморандум Академічного ліцею «Вибір»

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ПЛІДНА СПІВПРАЦЯ МІЖ УСІМА УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ҐРУНТУЄТЬСЯ НА ТАКИХ ТВЕРДЖЕННЯХ:

“Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. Вони наділені розумом і совістю і повинні діяти у відношенні один до одного в дусі братерства”

Стаття 1 Загальної декларації прав людини

“Освіта повинна бути спрямована на повний розвиток людської особи і збільшення поваги до прав людини і основних свобод”

Частина 2 статті 26 Загальної декларації прав людини

“Найкраще забезпечення інтересів дитини має бути керівним принципом для тих, хто несе відповідальність за її освіту і навчання; насамперед таку відповідальність несуть її батьки”

Принцип 7 Декларації прав дитини, ухваленої резолюцією 1386 (ХIV) Генеральної Асамблеї ООН від 20 листопада 1959 року

“Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних

здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого,

культурного потенціалу українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору”

Закон України “Про освіту”

МИ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ ТА УЧНІ, ВИХОДИМО З ТОГО, ЩО:

Головним принципом співпраці всіх учасників освітнього процесу є принцип  дитиноцентризму,  тобто  орієнтація на потреби учня.

Освітній процес ґрунтується на співпраці педагогів, батьків та учнів. Саме взаємодія в межах трикутника “учень-учитель-батьки” створює простір для сучасної ефективної освіти.

В основу співпраці між усіма учасниками

освітнього процесу покладені принципи

педагогіки партнерства:

 • повага до особистості;
 • доброзичливість і позитивне ставлення; довіра у відносинах;
 • діалог – взаємодія – взаємоповага;
 • розподілене лідерство (проактивність, право вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків);
 • принцип соціального партнерства (рівність сторін, добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконання домовленостей).
 • Взаємодія між усіма учасниками освітнього процесу ґрунтується на принципах рівноправності, толерантності, академічної доброчесності, неприпустимості булінгу та психологічного насильства.
 • Співпраця має відбуватись на засадах обов’язковості розгляду пропозицій сторін; пріоритету узгоджувальних процедур; прозорості, відкритості та гласності; обов’язковості дотримання досягнутих домовленостей; взаємної відповідальності сторін.
 • Дії та поведінка всіх учасників освітнього процесу в шкільному просторі та поза ним ґрунтуються на повазі до прав людини, прав дитини та дотриманні чинного законодавства України.

РОЗДІЛ1.

ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ

МИ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ ТА УЧНІ, ВИХОДИМО З ТОГО, ЩО:

ШКОЛА ЯК СПІЛЬНОТА ТА ОСЕРЕДОК МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ МОЖЕ СТВОРИТИ ВЛАСНІ ПРАВИЛА ТА РЕГЛАМЕНТИ, ЩО

НЕ СУПЕРЕЧАТЬ ЧИННОМУ ЗАКОНОДАВСТВУ. ВОНИ МАЮТЬ БУТИ ПУБЛІЧНИМИ,

ВСІМ ВІДОМИМИ, ЗАГАЛЬНОДОСТУПНИМИ, ЗРОЗУМІЛИМИ ВСІМ І ПРИЙНЯТНИМИ ДЛЯ ВСІХ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ШКОЛІ. ПРАВИЛА МАЮТЬ ҐРУНТУВАТИСЬ НА ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЯХ, ПРИНЦИПАХ ДЕМОКРАТІЇ ТА ПРОЗОРОСТІ В УХВАЛЕННІ РІШЕНЬ, РІВНОГО ДОСТУПУ ДО ВСІХ ПОСЛУГ, ПОВАГИ ДО РІЗНОМАНІТНОСТІ КУЛЬТУР.

1.1 РОБОТА ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

Школа є осередком місцевої громади, мета існування якого – освіта і всебічний розвиток учнів, а також осередком спілкування і співпраці для місцевої громади міста, району, села. Низка засадничих рішень у житті школи, зокрема правили і регламенти, які не суперечать чинному законодавству, може ухвалюватися на засадах громадського самоврядування

 • Ключові питання взаємодії між учасниками освітнього процесу в школі вирішуються на Раді школи та загальних зборах учасників навчально-виховного процессу (конференції). Загальних зборах, які формуються з представників шкільного самоврядування педагогів, учнів та батьків. У разі потреби на Загальних зборах для вирішення поточних питань життя школи може бути обрана Координаційна рада, сформована з представників усіх учасників освітнього процесу. Координаційна рада може збиратися за потреби або регулярно – один раз на місяць. Адміністрація школи надає приміщення для роботи органів батьківського та учнівського самоврядування.
 • Запорука плідної роботи громадського самоврядування в школі – максимальна залученість усіх членів спільноти та ефективна комунікація між ними. Канали комунікації в школі мають бути доступними і зручними для всіх. Члени шкільної спільноти, які не мають можливості користуватися шкільним сайтом та/або месенджерами і сторінками в соцмережах, мають бути забезпечені зручними та зрозумілими для них формами комунікації і зворотного зв’язку на кшталт дошок оголошень у школі, скриньок, куди можна кидати записки з пропозиціями, тощо.
 • Показником дієвості громадського самоврядування в школі є налагоджені механізми зворотного зв’язку: забезпечена можливість для обговорень, питань, петицій, голосувань, створення “банку пропозицій та ідей” тощо, врахування запитів і пропозицій у подальшій роботі.
 • Інструментом оцінки ефективності громадського самоврядування в школі може бути процедура самооцінки, яка проводиться за рішенням органів шкільного самоврядування. Самооцінка проходить у вигляді анонімного опитування (анкетування) педагогів, батьків та учнів, що передбачає подальше коригування роботи громадського самоврядування з урахуванням результатів опитування.
1.2. Правила та регламент.

ВСТУП

Місія Запорізького академічного ліцею «Вибір» (далі – «ліцей») стверджує, що ми розвиваємо моральні та етичні духовні якості учня і почуття розуміння інших. Наша візія передбачає, що учні мають бути організованими, свідомими, турботливими та відповідальними, вони мають поважати права інших і робити свій внесок у загальне благо.

Маючи це на увазі, ми створюємо політику прогресивної дисципліни, яка відображає місію та візію ліцею.

У будь-якій великій групі людей конфлікт, природно, має місце. І нашою метою є навчити вирішувати конфлікти, використовуючи позитивні стратегії задля отримання виграшних результатів. Може статися, що деякі учні відчуватимуть труднощі в дотриманні вимог, встановлених у спільних інтересах.

Керівництво школи несе відповідальність за забезпечення дотримання правил поведінки для учнів, і повинно мати значну свободу дій для задоволення індивідуальних потреб учнів та здійснення судження в контексті конкретних обставин. Наслідки за недотримання очікуваної поведінки можуть відрізнятися в кожній окремій ситуації для кожного окремого учня.

У випадку легкої або незначної провини педагогічний склад ліцею повинен допомагати учням усвідомити неправильність їхніх дій та використовувати такі ситуації, щоб навчити дітей знаходити альтернативні варіанти з позитивними результатами.

У разі некоректної поведінки дисциплінарні заходи повинні бути застосовані в рамках, які зміщують фокус з покарання на інший – коригувальний та співчутливий. Школа буде використовувати ряд заходів, орієнтованих на зміцнення позитивної поведінки і допомоги учням у визначенні правильного вибору.

Вступаючи до ліцею, учні та батьки погоджуються виконувати її правила та підтверджують розуміння їх важливості. І діти, і дорослі є відповідальними за їх (не)виконання.

 1. За якість та кількість знань, які надаються учню , відповідальність несуть вчителі.

Права та обов’язки школи

1.Організація освітнього процесу в школі є регламентованою згідно учбового плану (зміст учбової програми розподіляється згідно до учбових курсів і дисциплін, а також років навчання), а також розкладу, що самостійно розробляються і затверджуються педагогічною радою ліцею.

 1. Педагогічні працівники ліцею мають право вільно обирати та використовувати освітньо-виховні методики, навчальні посібники і матеріали, іншу навчально-методичну літературу, а також сучасні методи контролю та оцінки навчально-пізнавальної діяльності учнів.
 2. Ліцей також має право створювати студії, групи, секції, що працюють згідно програм додаткової освіти дітей. З метою розвитку та удосконалення навчально-виховного процесу ліцей залишає за собою право змінювати педагогів протягом навчального року.
 3. Ліцей гарантує проведення занять згідно учбової програми протягом 36 навчальних тижнів на рік. Ліцей гарантує надання всіх навчальних посібників, необхідних для опанування навчальної програми. Тривалість занять у молодшій, середній та старшій школі складає 35-40-45 хвилин. Розклад занять передбачає перерви для харчування школярів та выдпочинку.
 4. Протягом навчального року ліцей залишає за собою право вносити зміни в навчальну програму та шкільні правила, а також зобов’язується завчасно повідомляти про це учнів і батьків.
 5. Ліцей зобов’язується інформувати батьків про навчальні досягнення учнів, всі зміни у розкладі занять, шкільні новини.
 6. Ліцей не несе відповідальності за дітей, що очікують батьків після занять, за учнів, які покинули приміщення школи без дозволу батьків чи адміністрації, а також за речі, втрачені чи забуті учнями або батьками.
 7. Вчителі ліцею діють згідно посадових обов’язків вчителя та класного керівника.
 8. За якість та кількість знань, які учень засвоїв, відповідальність несе сам учень.

 Правила Поведінки ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ.

Ці Правила розповсюджуються на всіх учнів закладу освіти і є обов’язковими для виконання на всій території школи, а також під час усіх заходів, що проводяться школою.

І. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ

 1. Правила поведінки учнів базуються на законах України, постановах Міністерства освіти та науки України та органів місцевого самоврядування, Статуті Запорізького Академічного ліцею «Вибір».
 2. Учень приходить в школу за 15-10 хвилин до початку занять, чистий і охайний, займає своє робоче місце , готує все необхідне навчальне приладдя до майбутнього уроку.
 3. Не можна приносити на територію закладу з будь-якою метою і використовувати будь-яким способом зброю, в т.ч. ножі, вибухові, вогненебезпечні речовини; спиртні напої, сигарети, наркотики і інші одурманюючі засоби і отрути, а також токсичні речовини і таблетки.
 4. Забороняється вживання непристойних виразів і жестів.
 5. Не можна без дозволу педагогів або медичної сестри (за узгодженням з батьками) йти з школи та її території в урочний час.
 6. У разі пропуску занять до 3-х днів учень зобов’язаний пред’явити класному керівнику довідку або записку від батьків (осіб, їх заміняють) про причину відсутності на заняттях. У разі пропуску більше трьох днів учень зобов’язаний представити довідку з медичної установи. Якщо учень неспроможний відвідувати школу в будь-який день через хворобу або за будь-яких інших причин з відома батьків, необхідно надати відповідну заяву від батьків перед початком навчального дня.
 7. У разі пропусків 10 навчальних днів без поважної розглядатиметься справа дитини передається до Служби у справах дітей по Шевченківському району.
 8. Учень  повинен проявляти пошану до старших, піклуватися про молодших. Школярі поступаються дорогою дорослим, старші — молодшим, хлопчики — дівчаткам.
 9. Поза школою учні поводяться скрізь і усюди так, щоб не принизити свою честь і гідність, не заплямувати добре ім’я школи.
 10. Учні бережуть майно школи, акуратно ставляться як до свого, так і до чужого майна, дотримуються чистоти і порядку на території школи.
 11. Учні, які знайшли втрачені або забуті, на їх думку, речі, належить здати черговому, який знаходиться на першому поверсі школи, черговому вчителю, класному керівнику або шкільній адміністрації.
 12. Фізична конфронтація, залякування і знущання над людиною або твариною є неприпустимими формами поведінки учнів у школі та за її межами.
 13. Учень зобов’язаний виконувати домашні завдання в терміни, встановлені шкільною програмою.
 14. На першу вимогу вчителя учень зобов’язаний пред’являти щоденник.
 15. Учень повинен щодня вести записи домашніх завдань у щоденнику.
 16. Приносити на заняття всі необхідні підручники, зошити, інструменти і письмове приладдя.
 17. На території школи заборонені будь-які фінансові операції між учнями. Виключення складають шкільні економічні та благодійні проекти.
 18. Учням не дозволено замовляти будь-яку доставку на адресу ліцею та приводити тварин.

ІІ. ПОВЕДІНКА НА УРОКАХ

 1. Учні входять до класу за дзвоником. Запізнюватися на уроки без поважних причин заборонено.
 2. Коли вчитель входить в клас, учні встають, вітаючи вчителя. Так само учні вітають будь-якого дорослого, який увійшов до класу під час занять, окрім уроків інформатики, коли учні працюють за комп’ютером, та уроків праці, коли учні працюють з інструментами.
 3. Під час уроку не можна ходити по класу без дозволу вчителя, голосно розмовляти, кричати, відволікатися самому і відволікати інших товаришів від занять розмовами, іграми і іншими справами, що не стосуються уроку.
 4. Кожен учень відповідає за збереження санітарного стану та майна на своєму робочому місці.
 5. Якщо під час занять учню необхідно вийти з класу, то він повинен попросити дозволу у вчителя.
 6. Учень на уроці зобов’язаний виконувати всі вимоги вчителя.
 7. Не дозволяється жувати гумку, користуватися плеєром на уроках.
 8. Мобільним телефоном дозволяється користуватися тільки у випадках , визначених вчителем і пов’язаних з освітнім процесом. На контрольні , самостійні роботи або за вимогою вчителя мобільні телефони складаються учнями у спеціально відведені ящики.
 9. Учні несуть відповідальність за зберігання власних мобільних телефонів та інших персональних гаджетів.
 10. Під час відповіді на запитання вчителя учень повинен відповідати голосно, виразно, зрозуміло.
 11. Якщо учень хоче поставити питання вчителеві або відповісти на питання вчителя, він піднімає руку.
 12. На уроці учень має право ставити питання вчителеві, якщо не зрозумів матеріал під час пояснення.
 13. На уроки фізичної культури учні приходять у спортивній формі та спортивному взутті. Без дозволу вчителя в спортивний зал учням входити забороняється. Учні, звільнені від занять фізкультурою, обов’язково присутні в залі, переодягнені в спортивну форму
 14. Для лабораторних занять у 7-11 класах необхідно мати лабораторний халат. Учні без халатів не допускаються до перебування у лабораторіях та до виконання лабораторних робіт.
 15. Учень має право в коректній формі отстоювати свій погляд і свої переконання при обговоренні різних спірних і неоднозначних питань, які стосуються теми уроку.
 16. Учні зобов’язані знати і дотримуватися правил техніки безпеки як під час уроків, так і після їх

ІІІ. ПОВЕДІНКА УЧНІВ ДО ПОЧАТКУ, НА ПЕРЕРВАХ І ПІСЛЯ УРОКІВ

 1. Під час перерви учень зобов’язаний:

— вийти з класу, якщо попросить вчитель;

— учні на перервах знаходяться на своєму поверсі;

— підкорятися вимогам чергового вчителя по поверху, чергового учня;

— при зустрічі з вчителями, батьками, дорослими відвідувачами школи учні вітаються і звільняють дорогу;

— по сходах, коридорах ходити тільки по правій стороні;

— учням забороняється входити до вчительської без дозволу;

— забороняється вживати непристойні вирази і жести, шуміти, заважати відпочивати іншим.

 1. Час перерви — особистий час кожного учня. Він може його проводити по своєму розумінню, проте не повинен заважати іншим.
 2. Під час перерви учні можуть вільно переміщуватися по школі, окрім тих місць, де їм заборонено знаходитися в цілях безпеки.
 3. Під час перерв учням категорично забороняється залишати шкільну будівлю задля збереження життя та здоров’я та з метою уникнення випадків травматизму серед учнів. На великій перерві, коли дозволяють погодні умови, учні можуть виходити на шкільне подвір ‘я на прогулянку. Забороняється виходити за межі шкільного подвір’я.
 4. Під час перерв забороняється бігати по школі, по сходах, поблизу віконних отворів, грати в м’яча у класі, коридорах та інших місцях, не пристосованих для ігор.
 5. Під час перерв забороняється штовхати один одного, гратися в небезпечні ігри, кидатися портфелями і іншими предметами і застосовувати фізичну силу.
 6. У заклді та на території категорично забороняється розпивання спиртних напоїв, куріння та вживання наркотичних речовин.
 7. Категорично забороняється самовільно розкривати вікна, сидіти на підвіконнях.
 8. На перервах школярі можуть звернутися до свого классного керівника, чергового адміністратора та адміністрації ліцею за допомогою, якщо проти них здійснюються протиправні дії.

ІV. ПОВЕДІНКА УЧНІВ У ЇДАЛЬНІ

 1. Під час харчування в їдальні належить дотримуватися хороших манер і поводитися пристойно.
 2. Учні повинні шанобливо ставитись до працівників їдальні.
 3. Учні приходять в їдальню після закінчення уроку, дотримуються черги при отриманні їжі.
 4. Розмовляти під час прийому їжі слід неголосно, щоб не турбувати тих, хто їсть поряд.
 5. Учні самі прибирають посуд зі столу після вживання їжі.
 6. Учні дбайливо ставляться до майна шкільної їдальні.
 7. Забороняється заходити в їдальню у верхньому одязі.
 8. Забороняється виносити з їдальні їжу.
 9. Дотримання правил особистої гігієни учнями під час харчування
 10. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
 11. У Запорізькому Академічному ліцеї «Вибір» встановлений офіційно-діловий дрес-код. Дівчатам бажано дотримуватися його вимог у зачісці, макіяжі й манікюрі, а також прикрасах. Висота підборів не має перевищувати 5 см.
 12. Необхідно мати охайний вигляд. Одяг повинен відповідати зросту, виражати пошану господаря до самого себе і суспільства.
 13. Не можна зловживати косметикою і носити багато прикрас на заняття.
 14. Спортивний одяг, призначений для уроків фізкультури, на інших уроках недоречний.
 15. Знаходитися в школі у верхньому одязі без особливих на те причин не дозволяється.
 16. На урочисті загальношкільні заходи учні приходять у святковій формі.
 17. На вечори, концерти учні вибирають одяг по рекомендації батьків і на свій розсуд.
 18. Починаючи з жовтня по квітень учні зобов’язані приносити з собою змінне взуття, яке вони можуть залишати у роздягальні разом із верхнім одягом.

VІ. ЧЕРГОВИЙ ПО КЛАСУ І ШКОЛІ

 1. Черговий по класу учень під час перерви має перевірити навчальний кабінет, підготувати дошку, забезпечити порядок у кабінеті.
 2. Черговий учень має право зробити зауваження іншим учням щодо правил поведінки та санітарних правил у навчальному кабінеті.
 3. Черговий клас по школі (с числа учнів 5-11 класів) має приступити до чергування за 30 хв. до початку занять. Чергування по школі триває один навчальний тиждень протягом робочого дня (з 7.30 до 14.30).
 4. Черговий клас по школі здійснює чергування згідно з Обов’язками чергового класу, затвердженими на початку навчального року.
 5. Чергові учні допомагають черговому адміністратору і черговому вчителю у здійсненні контролю за чистотою, порядком по школі, за виконанням всіма учнями цих правил.
 6. Чергові учні пов’язують зелену краватку.

VІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

Незначні порушення

Незначні порушення — це ті, які не несуть небезпеки для життя і здоров’я, але негативно впливають на атмосферу в класі: порушення шкільних правил, знущання, дражнення, приниження, глузування, ненормативна лексика, жбурляння предметами, грубість, агресивна поведінка, неповага, обман, фальсифікація, плагіат, зухвала поведінка, опір педагогам, нецільове використання електроніки, комп’ютерів, Інтернет, публічний показ прихильності, зневага учнівських обов’язків, недотримання правил безпеки.

Можливі наслідки незначних порушень

 • Навчання відповідальності за свої дії.
 • Навчання альтернативному вибору, який матиме позитивні результати.
 • Написання пояснювальної записки (Think paper).
 • Витримка часу (тайм-аут).
 • Виховна розмова з класним керівником.
 • Написання листа вибачення
 • Затримання після занять.
 • Спілкування з батьками по телефону, листуванням або персональна зустріч.
 • Консультація шкільного психолога.
 • Видалення з класу (під наглядом дорослих).
 • Зустріч учня з директором.

Значні порушення

До таких відносяться: залякування (у тому числі в інтернеті), загроза інформаційній безпеці ліцея та його інформаційно-комунікаційній системі, загроза фізичним насильством, заподіяння шкоди іншим у результаті бійки, дискримінація, расизм, сексизм, загроза насильства сексуального характеру, куріння, наявність або вживання алкоголю або наркотиків, крадіжки, грабунки, вимагання, вандалізм, загроза заподіяння шкоди, володіння порнографічними матеріалами, володіння зброєю або копією зброї та інші серйозні порушення.

Можливі наслідки значних правопорушень

 • Негайна персональна зустріч із батьками.
 • Укладання з учнем поведінкового контракту.
 • Відшкодування збитку шкільного майна.
 • Передача справи на розгляд відповідних органів влади (поліція, прокуратура).

3.За поведінку дитини у школі та на її теріторії відповідальність несуть батьки.

УЧАСТЬ БАТЬКІВ

Навчання – це не двосторонній процес взаємодії учнів та вчителів, в ньому присутня і третя, не менш важлива, сторона – батьки. Саме тому ми приймаємо до ліцею не лише дитину, а й найближчих для неї людей – тата і маму, тобто всю сім’ю, і бачимо батьків активними учасниками навчально-виховного процесу нарівні з учнями та вчителями. Такий підхід є абсолютно природним, адже сім’я – це середовище первинної соціалізації дитини, джерело її емоційної підтримки, засіб передачі та збереження цінностей. Оскільки основною метою ліцею є формування всебічно та гармонійно розвиненої, щасливої особистості з лідерськими якостями, без участі батьків досягти її реалізації буде неможливо.

Ми чекаємо від батьків:

 • віри у свою дитину та прийняття не лише її сильних сторін, а й слабких;
 • бажання розвивати творчі здібності та всіляко заохочувати прояви ініціативи свого сина чи доньки;
 • довіри до всіх, хто працюватиме з дитиною: до керівництва школи, вчителів, тьюторів, психологів, адже всі вони – професіонали, віддані своїй справі, які живуть дітьми, дивляться з вами в одному напрямку і готові до діалогу та співробітництва;
 • чіткого розуміння, що дитина перебуває на території закладу весь день і для неї це чималий відрізок часу. Навчання є своєрідною роботою, що повинна цінуватися і сприйматися так само, як і ваша щоденна робота. Тут у дитини з’являються нові друзі, відкриваються невідомі раніше істини, розвиваються таланти. Одним словом, вона проходить шлях соціалізації, який часом не може обійтися і без певних розчарувань та проблем. А тому ми просимо вас цікавитися шкільними справами дитини, підтримувати її і одразу звертатися до нас, якщо ви помітили якісь зміни в поведінці;
 • толерантності до думок, традицій та матеріального статку інших родин;
 • підтримки здорового способу життя;
 • поваги до української мови, культури та традицій та мови і традицій національних меншин.

Ми завжди відкриті для вас і впевнені, що разом нам вдасться в повній мірі досягти поставленої мети.

Правила для батьків.

 1. Вхід батьків в учбову зону школи, коли проходить навчальний процес, суворо заборонено. Відвідування уроків і/або факультативів можливе лише під час Дня відчинених дверей.
 2. Батьки можуть відвідувати виховні заходи, які заплановані в навчальному закладі.
 3. У школі недопустимі будь-які види агресії з боку батьків стосовно інших учнів, викладачів школи чи її адміністрації.
 4. Батьки дозволяють адміністрації використовувати фотографії, відео зйомку і/або опитування дітей, зроблені у школі, для опублікування на електронних сайтах, у газетах, чи у соціальних мережах (Facebook). Якщо батьки виступають проти використання школою цих матеріалів з рекламною метою, вони повинні заповнити відмовний формуляр.
 5. Всі питання пов’язані з навчанням та поведінкою дитини батьки можуть вирішувати , заздалегідь домовившись с класним керівником, на консультаціях з вчителями-предметниками, які проходять в один з днів на канікулах з 16.00 до 19.00 або на батьківських зборах. Зустрічі з вчителями можна призначити після закінчення навчального процесу.
 6. Заходити на урок батькам заборонено.
 7. Батьки матеріально відповідальні за пошкодження шкільного майна дитиною.

1.3 ПРИНЦИПИ ФІНАНСУВАННЯ ТА СПІВФІНАНСУВАННЯ

Фінансова діяльність  шкільної  спільноти  ґрунтується на принципах відкритості, зрозумілості та прозорості. Можлива співучасть батьків у фінансових витратах школи    є добровільною та може бути спрямована переважно на цільові проекти, що слугують покращенню освітнього процесу та розвитку школи як осередку місцевої громади     і знайшли підтримку більшості класної або шкільної спільноти.

1.3.1 ФІНАНСУВАННЯ КОШТОМ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТІВ

 • Усі члени шкільної спільноти мають вільний  доступ до інформації про кошторис і фінансовий звіт школи. Окрім інформації про надходження й використання всіх отриманих коштів, адміністрація школи має надавати інформацію про запити на фінансування до засновників школи, місцевої влади, спонсорів тощо, а також відповіді на них.
 • Інформація про всі матеріальні цінності, отримані школою від батьків чи благодійних організацій, має бути опублікована на сайті школи. Керівництво закладу освіти обліковує їх відповідно до законодавства та зобов’язується використовувати їх лише в інтересах школи.
 • Адміністрація школи бере на себе зобов’язання подавати всю фінансову інформацію (або інформацію про всі кошти, які отримує школа з різних джерел) вчасно, достовірно і доступно для розуміння будь-якому учаснику освітнього процесу. Питання щодо кошторису та фінансового звіту вирішуються через звернення до адміністрації школи або районного департаменту (управління) освіти.
 • Раз на рік директор публічно звітує про виконання річного плану школи та презентує план розвитку школи на наступний, а також пов’язані з цим планом очікувані фінансові потреби.

1.3. 2. ДОДАТКОВЕ СПІВФІНАНСУВАННЯ СИЛАМИ БАТЬКІВ

 • Основною метою додаткового співфінансування силами батьків можуть стати цільові проекти, гроші на які збираються за принципом відкритого оголошення. Проект можуть оголосити адміністрація школи, вчитель, батьки або учні. Проект виноситься на розгляд спільноти (класу або школи) і реалізується, якщо отримує належне фінансування на добровільних засадах. Кожен з членів батьківської спільноти самостійно вирішує, чи бажає фінансово підтримати проект, і також самостійно визначає розмір власної фінансової участі. Обов’язковою умовою такого співфінансування є оприлюднення переліку потреб та їхньої вартості.
 • Можливе співфінансування силами батьків здійснюється за принципами:
 • добровільності: ніхто не може нікого примусити здавати гроші на будь-що;
 • конфіденційності: без згоди людини ніхто не має права публічно оголошувати, узяла вона участь у співфінансуванні чи ні;
 • прозорої та регулярної звітності.
 • Співфінансування школи силами батьків є частиною кошторису школи і відображається в на сайті ліцею  у розділі «Батькам», графа «Благодійний фонд». Гроші приймаються виключно в безготівковій формі та надходять на  рахунок Благодійного фонду допомоги. Якщо батьки вирішили передати школі будь-які матеріальні цінності, останні мають бути взяті на облік за актом приймання-передачі з визначенням їхньої балансової вартості.
 • Батьки мають можливість контролювати та перевіряти реальні потреби школи в їхньому співфінансуванні. Наявність або відсутність грошей на рахунку школи або засновника можна перевірити через відкриті реєстри та/ або відповідний запит на отримання публічної інформації до засновника школи. Перевірити адекватність тендерних закупівель можна через сайт ProZorro. Пересвідчитись, чи дійсно існує потреба у співфінансуванні силами батьків певних речей (мийних засобів, фарби тощо), батьки можуть, ініціювавши інвентаризаційну перевірку і створивши відповідну комісію, що перевірить фактичну наявність або відсутність речей, на закупівлю яких пропонується співфінансування.

РОЗДІЛ 2. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

МИ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ ТА УЧНІ, ВИХОДИМО З ТОГО, ЩО:ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС МАЄ БУТИ СПРЯМОВАНИЙ НА ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК І ПОДАЛЬШУ УСПІШНУ САМОРЕАЛІЗАЦІЮ УЧНЯ В ДОРОСЛОМУ ЖИТТІ – ЯК ОСОБИСТОСТІ, ГРОМАДЯНИНА Й ФАХІВЦЯ.

2.1    ОРГАНІЗАЦІЯ  ОСВІТНЬОГО  ПРОЦЕСУ В МЕЖАХ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Організація освітнього  процесу  ґрунтується  перш  за  все на академічній свободі  вчителя,  праві  вільного  вибору ним форм, методів та засобів навчання і праві вчителя на педагогічну ініціативу. Адміністрація школи, батьківська та учнівська спільноти мають усебічно сприяти реалізації цих прав вчителя.

 • Водночас батьки та учні (старшокласники) можуть бути ініціаторами та/або брати участь у низці питань організації освітнього процесу, зокрема:

— у межах Типового робочого плану колективно обирати предмети варіативного складника освітньої програми з урахуванням запитів більшості або профорієнтаційних перспектив;

— подавати загальношкільні, класні або індивідуальні заявки на освітні,

соціальні й культурні гранти;

— залучати батьків до організації майстер-класів та лекцій про різні спеціальності, а також екскурсій на виробництва, в офіси тощо; шукати можливості для отримання якомога ширшої інформації про сучасні професії та соціальні компетентності6.

 • Важливою умовою ефективності освітнього процесу є неупереджене, прозоре та зрозуміле оцінювання. Критерії оцінювання усних та письмових відповідей, контрольних, самостійних робіт, рефератів, проектів тощо є прозорими, справедливими та зрозумілими для всіх. Затверджені МОН критерії оцінювання, сформульовані недвозначно та простою зрозумілою мовою, мають бути вивішені в класах, на інформаційній дошці в школі, розміщені на сайті школи тощо.
 • Механізмом перевірки якості освіти в школі, зокрема, може бути процедура самооцінки, яка проводиться у вигляді анонімного опитування (анкетування) педагогів, батьків та учнів, що передбачає подальше коригування роботи з урахуванням результатів опитування.

2.2. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПОЗА МЕЖАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Позаурочна діяльність має бути спрямована на:

 • всебічний розвиток учнів, зокрема їхнього емоційного інтелекту, комунікаційних навичок, ініціативності та творчості;
 • виявлення і розвиток талантів;
 • налагодження та укріплення партнерських зв’язків між членами спільноти: батьками, педагогами та дітьми. Вітається і заохочується будь-яка спільна діяльність батьків і дітей, батьків і вчителів, педагогів і дітей та всіх разом: наставництво старшокласників над учнями молодших класів, “школа для батьків” під проводом учителів або адміністрації школи, гуртки, лекції та інша освітня активність для освітян і батьків, спільне дозвілля, екскурсії тощо.
 • Усім учням має бути надана можливість спробувати себе в творчих видах діяльності та взяти участь у відповідних конкурсах, виставах, змаганнях тощо: критеріями участі в творчих конкурсах є не наявність відповідних навичок, а виключно бажання учня. Форма і зміст таких заходів обираються та плануються спільно з учнями; пріоритетом у виборі форм позаурочної творчої активності є побажання учнів.
 • У позаурочний час учні за бажанням можуть брати участь в олімпіадах з навчальних предметів; відповідний учитель надає допомогу в підготовці. Успішна участь в олімпіадах не є обов’язком учнів; будь-який результат на олімпіаді або відмова від участі не можуть бути причиною засудження чи покарання з боку вчителя або адміністрації школи.
 • Запорукою добровільної участі в позаурочній діяльності є ї ї відкрита програма та попереднє оголошення загальношкільних учнівських заходів, що обговорюється та пропонується заздалегідь на кожен місяць, чверть або семестр. Такий порядок дає можливість охочим заздалегідь визначитись, у яких видах позаурочної діяльності вони б хотіли взяти участь. Учні та батьки можуть вносити свої пропозиції на наступний рік і брати участь у складанні програми заходів.
 • Механізмом перевірки ефективності позаурочної діяльності в школі може бути опитування (анкетування) педагогів, батьків та учнів, що передбачає подальше коригування роботи з урахуванням результатів опитування.

РОЗДІЛ 3. БЕЗПЕКА В ШКОЛІ

МИ, ПЕДАГОГИ, БАТЬКИ ТА УЧНІ, ВИХОДИМО З ТОГО, ЩО:ОБОВ’ЯЗКОВИМ ЕЛЕМЕНТОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ Є ЗАДОВІЛЬНЕННЯ ДЛЯ ВСІХ ЙОГО УЧАСНИКІВ НА НАЛЕЖНОМУ РІВНІ ОСНОВНИХ ПОТРЕБ ЛЮДИНИ (ЗОКРЕМА ФІЗІОЛОГІЧНИХ, СОЦІАЛЬНИХ ТА  ПОТРЕБ У БЕЗПЕЦІ – ФІЗИЧНІЙ І ПСИХОЛОГІЧНІЙ).

 1. 1. СПРИЯТЛИВЕ ФІЗИЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Адміністрація школи в співпраці з усією шкільною спільнотою розробляє методи та шляхи забезпечення задовільнення основних фізичних потреб у шкільному середовищі.

 • Серед основних фізичних потреб усіх учасників освітнього процесу в шкільному середовищі є такі:
 • вільний доступ до свіжого повітря. На великій перерві, коли дозволяють погодні умови, учні можуть виходити на шкільне подвір ‘я на прогулянку. Забороняється виходити за межі  шкільного подвір’я.

Школа має забезпечити наявність свіжого повітря в класах під час занять, регулярне провітрювання класів під час перерви та можливість прогулянок дітей на шкільному подвір’ї під час перерв;

 • вільний доступ до питної води. Фонтанчики або кулери з питною водою мають бути завжди доступними всім учасникам освітнього процесу в школі;
 • вільний доступ до туалета. Шкільні туалети мають відповідати потребам людини в повазі до ї ї гідності та сучасним гігієнічним нормам. Туалети мають бути облаштовані індивідуальними кабінками з дверима, що зачиняються, сучасними сантехнічними системами, водою та милом для миття рук;
 • доступна якісна їжа. У школі має бути організовано гаряче харчування. Одним з критеріїв вибору оператора, що організовує роботу шкільної їдальні, має стати надання сучасного збалансованого харчування. Вітається також осучаснення інтер’єру їдальні, посуду та естетики подачі страв, а також забезпечення вибору учнями страв з урахуванням їхніх смаків.
 • надання домедичної допомоги в разі потреби.
 1. 2 БЕЗПЕЧНЕ ТА КОМФОРТНЕ ПСИХОСОЦІАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Усі учасники освітнього процесу підтримують дружню, заохочувальну і комфортну атмосферу в школі та в освітньому просторі,  ставляться  один  до  одного з повагою. Психологічне насильство та булінг є неприпустимими в стосунках між усіма учасниками освітнього процесу. Правила школи та регламенти взаємодії учасників освітнього процесу мають передбачати комфортне психологічне середовище для всіх і кожного.

 • У школі організовується психологічна та соціально- педагогічна підтримка для учнів. Психологічна служба в школі має бути забезпечена організаційними можливостями для ефективної роботи. Необхідне виділення окремого кабінету для роботи шкільного психолога. У школі також може бути скринька для анонімних звернень до психолога.
 • Під час перебування в школі вчителі та учні повинні мати простір і час для відпочинку та психологічного розвантаження. Разом з простором для відпочинку педагогів (вчительською кімнатою) в школі має бути створений простір для психологічного розвантаження та відпочинку учнів.
 • Інструментом вимірювання рівня психологічного комфорту в школі може стати анкетування всіх учасників освітнього процесу
 • Проблеми з порушенням правил дружності та взаємоповаги в школі вирішуються на рівні адміністрації школи. Розгляд та розв’язання конфліктів також можуть здійснюватися Координаційною радою або Загальними зборами школи, засновником закладу освіти (органом управління у сфері освіти, який діє від імені засновника). Шкільна процедура розв’язання конфліктів не позбавляє особу права звернутись до суду або до освітнього омбудсмена.